All Posts

test_run_res.png

a:5:{s:4:“name”;s:16:“test_run_res.png”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/1997654962.png”;s:4:“size”;i:11618;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

test_mem_1.png

a:5:{s:4:“name”;s:14:“test_mem_1.png”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/3792503746.png”;s:4:“size”;i:14702;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

log_size.png

a:5:{s:4:“name”;s:12:“log_size.png”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/1166697201.png”;s:4:“size”;i:5559;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

geyou.png

a:5:{s:4:“name”;s:9:“geyou.png”;s:4:“path”;s:34:“/usr/uploads/2017/04/281896816.png”;s:4:“size”;i:24296;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:10:“image/jpeg”;}

log_error.png

a:5:{s:4:“name”;s:13:“log_error.png”;s:4:“path”;s:34:“/usr/uploads/2017/04/130904578.png”;s:4:“size”;i:44743;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

PHP的内存溢出

今天上午刚到公司,就有同事在公司群里反映某个计划任务出现问题了。我就怀着刨根问底的心,去查看了log。发现挺有意思的一个问题,PHP内存溢出导致脚本执行失败。那就一起来看个究竟吧!

head_999.png

a:5:{s:4:“name”;s:12:“head_999.png”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/2172082191.png”;s:4:“size”;i:146724;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

head_555.png

a:5:{s:4:“name”;s:12:“head_555.png”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/4191001979.png”;s:4:“size”;i:59767;s:4:“type”;s:3:“png”;s:4:“mime”;s:9:“image/png”;}

head_photo1.jpg

a:5:{s:4:“name”;s:15:“head_photo1.jpg”;s:4:“path”;s:35:“/usr/uploads/2017/04/3770171690.jpg”;s:4:“size”;i:27533;s:4:“type”;s:3:“jpg”;s:4:“mime”;s:10:“image/jpeg”;}

留言